Tower Defense® 1.3.8

Tower Defense® 1.3.8

Size : 32M Mb

Version: 1.3.8

Req: 2.2 and up

Latest update: 29.09.2020

Defend your towers against endless waves of enemies from a hostile alien planet! We've fixed up some minor bugs! For questions or customer support, please contact our Customer Support by visiting http://www.withhive.com/help/inquire

The description of Tower Defense®


Trong tìm kiếm các nguồn tài nguyên mà không còn được cung cấp trên trái đất, bạn theo một thăm dò phát hành bởi con người năm trước với hy vọng phát hiện ra một hành tinh khác. Hãy chỉ huy c... see more
Tower Defense® Tower Defense® Tower Defense® Tower Defense® Tower Defense®

OTHER VERSIONS Tower Defense®