Ngự Long mobile

Ngự Long mobile

Aone Soft

(4/679)

Tải về OTA


Mô tả Ngự Long mobile

Tự cổ chí kim, dù là trung thần, gian thần hay loạn thần, không phải cứ binh hùng tướng mạnh là có thể bình định được thiên hạ. Nhớ lại Đổng Trác, Viên Thiệu, tuy có thế lực khống chế cả Thiên Tử, nhưng vẫn phải chịu thất bại bởi Tào Tháo, Lưu Bị vì không có được sự giúp sức của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý - Những người có thể giúp họ đi trên con đường thống nhất thiên hạ, con đường rất cần những CHIẾN THUẬT ...

Tính năng mới Ngự Long mobile


Thông tin

Cập nhật
12/10/2015
Phiên bản
1.0
Kích thước
84 Mb
Lượt xem
98593
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad.Requires iOS 6.0+ or later.

Bình luận


Liên quan