Android Device Policy 7.71.11.K

Android Device Policy 7.71.11.K

Size : 3M Mb

Version: 7.71.11.K

Req: 4.4 and up

Latest update: 14.04.2018

• Cải thiện UX cấp phép • UX tuân thủ mới trên các phiên bản Android gần đây • Hỗ trợ việc ngầm cấp quyền truy cập vào chứng chỉ cho các ứng dụng Ghi chú phát hành đầy đủ: https://developers.google.com/android/management/release-notes

The description of Android Device Policy


***Businesses using G Suite should use the Google Apps Device Policy app (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.enterprise.dmagent).*** ***IT admins should use this app with Android Management Experience. To get a code for a demo, use the Android Management Experienc... see more
Android Device Policy Android Device Policy Android Device Policy Android Device Policy

OTHER VERSIONS Android Device Policy