Share Link – File Transfer 1.7.0.53_170314

Share Link – File Transfer 1.7.0.53_170314

Size : 23M Mb

Version: 1.7.0.53_170314

Req: 4.0 and up

Latest update: 30.11.-0001

Like this app? Keep us inspired by giving a 5-star rating! -Compatibility improvements and bug fixes

The description of Share Link – File Transfer


Thực hiện nhiều kiểu truyền file khác nhau, như chia sẻ các file và ứng dụng đa phương tiện, nhanh chóng và dễ dàng qua Share Link. Ứng dụng truyền file này cho phép bạn thực hiện mọi kiểu truyền file chỉ bằng cách chạm Gửi file hoặc Nhậ... see more
Share Link – File Transfer Share Link – File Transfer Share Link – File Transfer Share Link – File Transfer Share Link – File Transfer Share Link – File Transfer Share Link – File Transfer Share Link – File Transfer Share Link – File Transfer Share Link – File Transfer Share Link – File Transfer Share Link – File Transfer

OTHER VERSIONS Share Link – File Transfer