WhatsApp Messenger (Mod) 2.18.142

WhatsApp Messenger (Mod) 2.18.142

Version: 2.18.142

Req: 2.1 and up

Latest update: 21.06.2024

• If you're a group admin, you can now remove admin rights from other participants. Select the admin in "Group info" and tap "Dismiss as admin.". • Group admins can now choose who can change a group's subject, icon and description by going to "Group info" and tapping "Group settings."

The description of WhatsApp Messenger (Mod)


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của... see more
WhatsApp Messenger (Mod)

OTHER VERSIONS WhatsApp Messenger (Mod)