WhatsApp Messenger 2.18.156

WhatsApp Messenger 2.18.156

Size : 35M Mb

Version: 2.18.156

Req: 2.1 and up

Latest update: 14.01.2021

• If you're a group admin, you can now remove admin rights from other participants. Select the admin in "Group info" and tap "Dismiss as admin.". • Group admins can now choose who can change a group's subject, icon and description by going to "Group info" and tapping "Group settings."

The description of WhatsApp Messenger


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của... see more
WhatsApp Messenger

OTHER VERSIONS WhatsApp Messenger