Kritika: The White Knights 2.47.5

Kritika: The White Knights 2.47.5

Size : 85M Mb

Version: 2.47.5

Req: 4.1 and up

Latest update: 05.11.2019

[Cập Nhật v2.47] - Bổ Sung Thức Tỉnh Siêu Việt Dành Cho Monk! - Bổ Sung Kĩ Năng Thức Tỉnh & Kĩ Năng Thức Tỉnh Siêu Việt Của Monk - Thay Đổi Báo Danh Sự Kiện và Nội Dung Gói Siêu Khuyến Mãi

The description of Kritika: The White Knights


FEEL THE RUSH! KRITIKA: The White Knights * Feel the adrenaline at your fingertips! - Play the most exhilarating action RPG that will keep you electrified! - Intense EX skills that jump off the screen! Call upon a friend's Striker to help you dominate! * Meet the champions! - Lina: Illuminates... see more
Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights

OTHER VERSIONS Kritika: The White Knights