Kritika: The White Knights 2.47.5

Kritika: The White Knights 2.47.5

Size : 80M Mb

Version: 2.47.5

Req: 2.3.3 and up

Latest update: 27.02.2018

[Cập Nhật v2.47] - Bổ Sung Thức Tỉnh Siêu Việt Dành Cho Monk! - Bổ Sung Kĩ Năng Thức Tỉnh & Kĩ Năng Thức Tỉnh Siêu Việt Của Monk - Thay Đổi Báo Danh Sự Kiện và Nội Dung Gói Siêu Khuyến Mãi

The description of Kritika: The White Knights


FEEL THE RUSH! KRITIKA: The White Knights* Feel the adrenaline at your fingertips!- Play the most exhilarating action RPG that will keep you electrified! - Intense EX skills that jump off the screen! Call upon a friend's Striker to help you dominate!* Meet the champions!- Mystic Wolf Guardian:... see more
Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights Kritika: The White Knights

OTHER VERSIONS Kritika: The White Knights