League of Kingdoms

League of Kingdoms

The description of League of Kingdoms


League of Kingdoms là trò chơi Chiến lược MMO đầu tiên trên thế giới do người dùng sở hữu và cung cấp. Tất cả các vùng đất đều do bạn sở hữu và quản lý. Bạn có thể sở hữu vĩnh viễn, tích cực phát triển, tung ra... see more

ALL VERSIONS League of Kingdoms