Snapseed 2.16.0.148642392

Snapseed 2.16.0.148642392

Size : 32M Mb

Version: 2.16.0.148642392

Req: 4.4 and up

Latest update: 30.11.-0001

• Đồ thị màu: Công cụ mới để điều khiển chính xác độ sáng của ảnh. • Khuôn mặt: Cải thiện nhận diện khuôn mặt. • Văn bản: Thêm tính năng buộc ngắt dòng trong các kiểu văn bản gồm nhiều dòng. • Đen trắng: Cải thiện chất lượng hạt. • Chỉnh sửa: Ngoài DNG, thêm hỗ trợ RAW đầy đủ cho các định dạng tệp của nhà sản xuất (144 kiểu máy ảnh). • Cải thiện cấu trúc menu trên màn hình chính.

The description of Snapseed


Snapseed is a complete and professional photo editor developed by Google.== KEY FEATURES==• 29 Tools and Filters, including: Healing, Brush, Structure, HDR, Perspective (see list below)• Opens JPG and RAW files• Save your personal looks and apply them to new photos later•... see more
Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed Snapseed

OTHER VERSIONS Snapseed